+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ostatnim miesiącu nauki w szkole i odbywa się w pracowniach naszej szkoły. Składa się z dwóch części:

  • Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego na komputerze, trwa 60 minut i składa się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
  • Część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego. Trwa od 120 do 240 minut.

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów), oraz
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest bezpłatne.

Po zdaniu egzaminu zawodowego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wydaje dyplom zawodowy. Do dyplomu zawodowego dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym są dostępne w informatorze: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/Informatory_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna__Formu%C5%82a%202019.pdf

Poniżej publikujemy rzeczywiste arkusze wykorzystywane na egzaminie zawodowym w części praktycznej (podstawa programowa 2017 i 2019) oraz w części pisemnej (tylko podstawa programowa 2017). Egzaminy w części pisemnej (komputerowej) z podstawy programowej 2019 są tajne i nie są publikowane. Nasza szkoła prowadzi kształcenie zgodnie z najnowszą podstawą programową 2019, ale warto w ramach ćwiczeń rozwiązać również zadania z podstawy 2017.

Arkusze egzaminacyjne