+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja do szkoły

Czy szkoła wymaga matury?

Nasza szkoła nie wymaga matury. Jedynym wymogiem jest posiadanie wykształcenia średniego, czyli ukończonego liceum lub technikum. Obcokrajowcy mogą okazać świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby zapisać się do szkoły?

Do zapisania potrzeba:
– dowód osobisty (do wglądu)
– świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
Od obcokrajowców dodatkowo potrzebujemy tłumaczenie świadectwa na język polski oraz paszport i dokumenty legalizujące pobyt w Polsce. Szczegóły wyjaśniają pracownicy szkoły – obsługa także w języku ukraińskim.

Uczę się w innej szkole. Czy mogę się przenieść do ASP?

Przeniesienie jest możliwe bez dodatkowych opłat. Jeżeli w poprzedniej szkole zaliczono np. 2 semestry, to można zacząć naukę w naszej szkole od trzeciego semestru na tym samym kierunku.

Czy szkoła wymaga badań lekarskich?

Przed rozpoczęciem zajęć nasza szkoła organizuje badania medycyny pracy. Lekarz przyjmuje bezpłatnie wszystkich kandydatów w wyznaczone dni w siedzibie naszej szkoły, a także w dodatkowej lokalizacji w centrum Katowic. Możliwe jest również wykonanie badań na własną rękę, w dowolnej poradni medycyny pracy. Skierowanie na badania wydajemy w momencie zapisania się do szkoły.

Czy liczba miejsc jest ograniczona?

Rekrutacja na niektóre kierunki kończy się wcześniej z powodu ograniczonej liczby miejsc. Dbając o najwyższą jakość nauczania unikamy przepełnionych grup. Nauka w mniejszych grupach jest bardziej efektywna i pozwala na lepsze przygotowanie się do egzaminu zawodowego.

Opłaty

Czy szkoła pobiera jakieś opłaty?

Działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący, czyli Akademię Górnośląską w Katowicach. Oprócz tego korzystamy z dotacji przyznanej nam przez Urząd Miasta w Katowicach. Dlatego nauka na wszystkich kierunkach jest bezpłatna. Niestety, niedawno rząd zdecydował o braku finansowania nauki Ukraińców, którzy posiadają status UKR – czyli osób, które przybyły do Polski po 24.02.2022. Od Ukraińców ze statusem UKR pobieramy czesne w wysokości 100 zł miesięcznie. Pozostałe osoby korzystają z dotacji urzędu miasta i nie płacą za naukę.

Ile kosztuje wydanie legitymacji i zaświadczeń?

Nie pobieramy żadnych opłat. Wydanie legitymacji szkolnej i zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły jest bezpłatne.

Czy egzaminy są odpłatne?

Wszystkie egzaminy (semestralne, poprawkowe, klasyfikacyjne, zawodowe) są bezpłatne.

Czy są kary za rezygnację albo za brak frekwencji?

Z nauki w szkole można zrezygnować w każdym momencie bez żadnych kar finansowych. Jeżeli słuchacz nie spełni wymogu 50% frekwencji w każdym miesiącu, to może zostać skreślony z listy słuchaczy, wówczas także nie przewidujemy żadnych kar finansowych.

Czy są jakieś ukryte opłaty?

Nie ma żadnych ukrytych opłat. Możesz ukończyć szkołę, nie wydając ani złotówki.

Przebieg nauki

Ile lat trwa nauka?

Nauka, w zależności od kierunku, trwa od 1 roku do 2 lat. Szczegóły w zakładce „kierunki kształcenia”.

Czy frekwencja na zajęciach jest obowiązkowa?

We wszystkich szkołach dla dorosłych w Polsce frekwencja jest obowiązkowa na takim samym poziomie, czyli 50%. Aby zostać dopuszczonym do egzaminów semestralnych, z każdego przedmiotu trzeba mieć minimum 50% obecności.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia na kierunkach medycznych (masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy) odbywają się w każdy weekend – oprócz świąt, ferii i wakacji (łącznie 16 weekendów). Na pozostałych kierunkach lekcje odbywają się średnio co dwa tygodnie (łącznie 9 weekendów).

Czy w szkole są ferie i wakacje?

Stosujemy kalendarz roku szkolnego ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ferie zimowe, przerwy świąteczne i wakacje mamy w takich samych terminach, jak pozostałe szkoły w województwie śląskim. Poza tym nie organizujemy lekcji w dni świąteczne wolne od pracy.

Gdzie znajdę plan lekcji?

Szczegółowy plan lekcji publikujemy w dzienniku elektronicznym co najmniej na tydzień przed pierwszym zjazdem. Ogólny wykaz dni, w których odbywa się nauka, otrzymasz przy rekrutacji.

Czy można połączyć naukę z pracą?

Praca w weekendy nie przeszkadza w nauce. Grafik zajęć na cały semestr ogłaszamy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Można więc z wyprzedzeniem dostosować grafik pracy do planu lekcji. Słuchacze naszej szkoły doceniają to, że dni i godziny zajęć nie zmieniają się w trakcie semestru.

Czy w szkole jest dziennik elektroniczny?

Wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, wprowadziliśmy bezpłatny dziennik elektroniczny Vulcan z dostępem na komputer oraz przez aplikację mobilną. W dzienniku można sprawdzać plan lekcji, oceny, frekwencję i wyniki egzaminów. Jest też skrzynka pocztowa do korespondencji z nauczycielami.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w pracowniach Akademii Górnośląskiej w Katowicach, przy ul. Harcerzy Września 5. Szczegółowy wykaz sal jest dostępny na planie lekcji w dzienniku elektronicznym.

Jakie są warunki ukończenia szkoły?

Żeby ukończyć szkołę, trzeba zdać wszystkie egzaminy semestralne, które są przygotowywane i sprawdzane przez naszych nauczycieli. Później trzeba przystąpić do egzaminu zawodowego. Dla uzyskania świadectwa ukończenia szkoły nie ma znaczenia wynik egzaminu zawodowego. 

Jakie dokumenty uzyskam po ukończeniu szkoły?

1. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej.
2. Dodatkowo, jeżeli zdasz egzamin zawodowy, otrzymasz dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w twoim zawodzie.
3. Do każdego dyplomu zawodowego dołączamy suplement Europass w języku angielskim, opisujący uzyskane kwalifikacje zawodowe zgodnie z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów. Więcej informacji o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu

Praktyki zawodowe

Czy praktyki zawodowe są obowiązkowe?

Praktyki zawodowe są obowiązkowe w każdym zawodzie. Na kierunkach medycznych słuchacze odbywają 6 tygodni praktyk (210 godzin), na pozostałych 4 tygodnie (160 godzin). Wymagana jest realizacja minimalnej liczby godzin, które mogą być rozłożone w czasie na dłuższy okres, np. co drugi dzień przez 12 tygodni albo w każdą środę przez pół roku. Praktykę, w zależności od miejsca, można też odbywać weekendowo.

Czy szkoła pomaga znaleźć miejsce praktyki zawodowej?

Nasza szkoła posiada bazę pracodawców, którzy przyjmują naszych słuchaczy na praktyki. Można również zaproponować swoje miejsce praktyk spoza naszej listy.

Czy można być zwolnionym z praktyki zawodowej?

Jeżeli pracujesz w swoim zawodzie, to możesz uzyskać zwolnienie z realizacji praktyk.

Pozostałe pytania

W jakiej formie jest legitymacja szkolna?

Legitymacja szkolna ma formę plastikowej karty ze zdjęciem o wymiarach dowodu osobistego.

Jaki jest czas oczekiwania na zaświadczenie?

Zaświadczenia o nauce wydajemy od ręki podczas wizyty w sekretariacie.

Czy szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej?

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jesteśmy wpisani do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 3/2023. Jesteśmy również wpisani pod numerem 480682 do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasze uprawnienia można również sprawdzić na rządowej stronie pod adresem https://rspo.gov.pl/institutions/480682

Co to znaczy, że szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej?

Oznacza to, że szkoła wydaje świadectwa ukończenia i certyfikaty na drukach MEN. Realizujemy również podstawy programowe ustalone przez ministerstwo. Ponadto nasze legitymacje uprawniają do odpowiednich zniżek. Możemy także wydawać zaświadczenia do ZUS, MOPS itp.