+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Technik administracji

Czas nauki: 2 lata
Częstotliwość zajęć: dwa weekendy w miesiącu

Przedmioty:

 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy prawa pracy i BHP
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji

Technik administracji organizuje i gromadzi informacje, sporządza i porządkuje dokumentację (projekty umów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dokumenty kadrowe, projekty dokumentów związanych z postępowaniem administracyjnym itp.) oraz koordynuje działalność jednostek organizacyjnych. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje, porządkuje i archiwizuje akta prawne i dokumenty normatywne wewnątrzzakładowe. Prowadzi firmową korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki, informatyki i łączności biurowej. Technik administracji może pracować zarówno w administracji rządowej oraz wojewódzkiej, jednostkach samorządu terytorialnego (jednostkach organizacyjnych powiatów, miast i gmin), jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych, bankach, inspekcjach oraz firmach ubezpieczeniowych. Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają mu prawidłową interpretację przepisów prawnych (prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i finansów publicznych) i stosowanie ich w praktyce, posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające efektywną pracę administracyjno-biurową. Technik administracji potrafi gromadzić i zbierać informacje o charakterze ekonomicznym i statystycznym, a także potrafi nadzorować działalność jednostki administracyjnej. Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik administracji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 2. sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego.

Technik administracji potrafi:

– obsługiwać klienta w jednostkach administracji, w tym udzielać wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów z różnych dziedzin prawa,

– sporządzać i przechowywać dokumentację biurową,

– obsługiwać sprzęt, urządzenia techniki biurowej oraz korzystać z programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań,

– korzystać z różnych źródeł prawa podczas wykonywania zadań zawodowych,

– wszczynać i prowadzić postępowanie administracyjne oraz egzekucyjne,

– sporządzać postanowienia i decyzje administracyjne,

– rozpatrywać skargi i wnioski obywateli,

– rozróżniać strukturę i zadania jednostek administracji publicznej,

– oceniać skutki niezachowania terminów oraz formy czynności prawnych,

– sporządzać umowy cywilnoprawne,

– sporządzać dokumenty wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych,

– opracowywać sprawozdania finansowe,

a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

– stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,

– posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,

– organizować pracę małego zespołu.