+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Technik BHP

Czas nauki: 1,5 roku
Częstotliwość zajęć: 2 weekendy w miesiącu

Przedmioty:

  • Prawo pracy
  • Język angielski zawodowy
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy
  • Ergonomia w procesie pracy
  • Zagrożenia w środowisku pracy
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy dotyczące stanu bhp w zakładzie pracy, w tym dokonuje przeglądy zakładu pracy oraz przedstawia propozycje działań eliminujących, zmniejszających oraz profilaktycznych dotyczących występujących zagrożeń. Sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje wykonywanie zaleceń instytucji nadzorujących warunki pracy w zakładzie. Opracowuje i wdraża odpowiednie metody ochrony przed zagrożeniami oraz dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące na stanowiskach pracy i uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Uczestniczy w pracach zespołu do badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Prowadzi rejestr wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz czynników szkodliwych dla zdrowia. Prowadzi szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników. Współdziała ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę jako inspektor bhp w zakładach pracy. Może również po zdobyciu doświadczenia w pracy w służbie bhp założyć własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu bhp w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy potrafi stosować aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, stosować zasady ergonomii przy projektowaniu i korygowaniu elementów stanowiska pracy, oceniać stopień zagrożenia w danym środowisku pracy, oceniać ryzyko zawodowe, wykonywać czynności związane z ustalaniem okoliczności, przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, organizować i przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizować pomiary i badania czynników szkodliwych w środowisku pracy, opracowywać materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, stosować programy komputerowe w zakresie wykonywania zadań zawodowych, wykonywać zadania zawodowe, przestrzegając zasad kultury i etyki, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych: przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, organizować pracę małego zespołu.