+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Technik sterylizacji medycznej

Czas nauki: 1 rok – 2 semestry

Częstotliwość zajęć: 2 weekendy w miesiącu

Przedmioty:

 • Język angielski zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy anatomii i pierwsza pomoc
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Podstawy sterylizacji medycznej
 • Dobieranie metod dekontaminacji
 • Mycie i dezynfekcja sprzętu i wyrobów medycznych
 • Sterylizacja sprzętu i wyrobów medycznych

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał w wyniku zapotrzebowania zgłaszanego ze strony środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Wymogiem do podjęcia nauki w zawodzie jest posiadanie wykształcenia średniego. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w Centralnych Sterylizatorniach i innych jednostkach wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych.

Głównym zadaniem zawodowym technika sterylizacji medycznej jest reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu ludzi. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem finalnym ma być uzyskanie wyrobu wolnego od wszelkich form drobnoustrojów zdolnych do życia. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: oczyszczanie, mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa instrumentarium medycznego, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań, m.in.:

 • wykonywania zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii pracy,
 • korzystania z przepisów i norm obowiązujących w jednostkach wykonujących procedury dekontaminacji wyrobów medycznych,
 • klasyfikowania i przygotowywania wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji,
 • przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji oraz określania wskaźników kontroli procesu,
 • przygotowywania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych,
 • określania procesów sterylizacji wyrobu medycznego oraz opisywania wskaźników kontroli skuteczności procesu,
 • przygotowywania wsadu z zastosowaniem odpowiedniej bariery sterylnej do procesu sterylizacji,
 • określania terminu przydatności pakietu po procesie sterylizacji,
 • przeprowadzania kontroli urządzeń wykorzystywanych do procesu sterylizacji, na podstawie wyników zwalnia wsad,
 • określania zagrożeń wynikających z obecności patogenów alarmowych, sposobów postępowania i zapobiegania ekspozycji zawodowej,
 • udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującym łańcuchem ratunkowym ustalonym przez Polską Europejską Radę Resuscytacji,
 • stosowania zasad współpracy w zespole, które wpływają na wykonywanie zadań zawodowych, zachowując tajemnicę zawodową,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • dobierania preparatów dezynfekcyjnych do wyrobów medycznych zgodnie z klasyfikacją Spauldinga,
 • stosowania aktów normatywnych, norm i wytycznych w procedurach sterylizacji wyrobów medycznych,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Zawód technika sterylizacji medycznej, który powstał w Polsce, jest jedynym takim zawodem w Europie. Trwają prace nad wpisaniem zawodu do taryfikatora zawodów medycznych.

Rekrutacja już trwa


Rekrutacja do Akademickiej Szkoły Policealnej już trwa.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 32 35 70 570

Skontaktuj się z nami!

Oferta naszych bezpłatnych kierunków

This will close in 15 seconds