+48 32 357 05 70
Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5
Skip to main content

Terapeuta zajęciowy

Czas nauki: 2 lata
Częstotliwość zajęć: każdy weekend (oprócz świąt, ferii zimowych i wakacji)

Przedmioty:

  • Język angielski zawodowy
  • Podstawy prawa pracy i BHP
  • Komputerowe wspomaganie działalności
  • Komunikacja personalna i społeczna
  • Podstawy anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
  • Język migowy
  • Podstawy terapii zajęciowej
  • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
  • Prowadzenie terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu maksymalnie możliwej samodzielności osoby chorej.

Do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc pacjentowi w optymalnym funkcjonowaniu na miarę swoich możliwości psychofizycznych. Dzięki swoim umiejętnościom terapeuta dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne. Do głównych zadań terapeuty zajęciowego należy nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym. Do innych obowiązków należy rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych pacjenta oraz przygotowanie grupowego i/lub indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta.

W ramach prowadzonej terapii terapeuta zajęciowy może organizować zajęcia o charakterze terapeutyczno-manualnym (ergoterapia, socjoterapia, arteterapia), których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym. Ważnym celem terapii jest nauka posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym niezbędnym do codziennego funkcjonowania pacjenta.

W zakresie administracyjnym do czynności terapeuty zajęciowego należy dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego, przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie prowadzonej terapii pacjenta i jego rodziny, współpraca z zespołem terapeutycznym oraz przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia pacjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa.